سخنران ها

یونس شکر خواه

یونس شکر خواه

مدرس و استاد دانشگاه

مریم سلیمی

مریم سلیمی

مدرس و استاد دانشگاه

امیر حسن موسوی

امیر حسن موسوی

دکترای فلسفه علم و تکنولوژی

سعید رضا عاملی

سعید رضا عاملی

رئیس انجمن علمی مطالعات جهان

یونس شکر خواه

یونس شکر خواه

مدرس و استاد دانشگاه

مریم سلیمی

مریم سلیمی

مدرس و استاد دانشگاه

امیر حسن موسوی

امیر حسن موسوی

دکترای فلسفه علم و تکنولوژی

سعید رضا عاملی

سعید رضا عاملی

رئیس انجمن علمی مطالعات جهان

مریم سلیمی

مریم سلیمی

مدرس و استاد دانشگاه

یونس شکر خواه

یونس شکر خواه

مدرس و استاد دانشگاه

مریم سلیمی

مریم سلیمی

مدرس و استاد دانشگاه

امیر حسن موسوی

امیر حسن موسوی

دکترای فلسفه علم و تکنولوژی

مریم سلیمی

مریم سلیمی

مدرس و استاد دانشگاه

سعید رضا عاملی

سعید رضا عاملی

رئیس انجمن علمی مطالعات جهان

یونس شکر خواه

یونس شکر خواه

مدرس و استاد دانشگاه

مریم سلیمی

مریم سلیمی

مدرس و استاد دانشگاه

امیر حسن موسوی

امیر حسن موسوی

دکترای فلسفه علم و تکنولوژی

سعید رضا عاملی

سعید رضا عاملی

رئیس انجمن علمی مطالعات جهان

مریم سلیمی

مریم سلیمی

مدرس و استاد دانشگاه

یونس شکر خواه

یونس شکر خواه

مدرس و استاد دانشگاه

مریم سلیمی

مریم سلیمی

مدرس و استاد دانشگاه

امیر حسن موسوی

امیر حسن موسوی

دکترای فلسفه علم و تکنولوژی

سعید رضا عاملی

سعید رضا عاملی

رئیس انجمن علمی مطالعات جهان

یونس شکر خواه

یونس شکر خواه

مدرس و استاد دانشگاه

مریم سلیمی

مریم سلیمی

مدرس و استاد دانشگاه

امیر حسن موسوی

امیر حسن موسوی

دکترای فلسفه علم و تکنولوژی

سعید رضا عاملی

سعید رضا عاملی

رئیس انجمن علمی مطالعات جهان

مریم سلیمی

مریم سلیمی

مدرس و استاد دانشگاه

یونس شکر خواه

یونس شکر خواه

مدرس و استاد دانشگاه

مریم سلیمی

مریم سلیمی

مدرس و استاد دانشگاه

امیر حسن موسوی

امیر حسن موسوی

دکترای فلسفه علم و تکنولوژی

سعید رضا عاملی

سعید رضا عاملی

رئیس انجمن علمی مطالعات جهان

یونس شکر خواه

یونس شکر خواه

مدرس و استاد دانشگاه

مریم سلیمی

مریم سلیمی

مدرس و استاد دانشگاه

امیر حسن موسوی

امیر حسن موسوی

دکترای فلسفه علم و تکنولوژی

سعید رضا عاملی

سعید رضا عاملی

رئیس انجمن علمی مطالعات جهان

مریم سلیمی

مریم سلیمی

مدرس و استاد دانشگاه

یونس شکر خواه

یونس شکر خواه

مدرس و استاد دانشگاه

مریم سلیمی

مریم سلیمی

مدرس و استاد دانشگاه

امیر حسن موسوی

امیر حسن موسوی

دکترای فلسفه علم و تکنولوژی

سعید رضا عاملی

سعید رضا عاملی

رئیس انجمن علمی مطالعات جهان

یونس شکر خواه

یونس شکر خواه

مدرس و استاد دانشگاه

مریم سلیمی

مریم سلیمی

مدرس و استاد دانشگاه

مریم سلیمی

مریم سلیمی

مدرس و استاد دانشگاه